Art. 1.

Conferinţa Judeţeană a Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Timiş (denumită în continuare, în prezentul Regulament, Conferința Județeană sau Conferința) a fost convocată în şedinţă ordinară de către Comitetul Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Timiş (denumit în continuare, în prezentul Regulament, S.I.I.P. Timiş), întrunit în şedinţă în data de 11 aprilie 2013, pentru data de 17 mai 2013.

Art. 2.

La lucrările Conferinţei Judeţene participă delegaţi și invitaţi.

Art. 3.

(1) Delegaţii la Conferinţă sunt persoanele alese în Biroul Executiv al S.I.I.P. Timiş, membrii Comitetului S.I.I.P. Timiş, membrii Comisiei de Cenzori, la care se adaugă un număr de delegaţi din partea organizaţiilor sindicale de la nivelul unităților/instituțiilor, după următoarea formulă: pentru fiecare organizaţie sindicală participă liderul sau alt membru de sindicat mandatat de aceasta.

(2) Norma de vot la Conferinţă este de 1 vot pentru fiecare delegat.

Art. 4.

(1) Pentru a i se recunoaşte calitatea de delegat la Conferinţă, persoana respectivă trebuie să fie înscrisă în tabelul cu delegaţi la Conferinţă; comunicarea numelor delegaţilor desemnaţi în condiţiile art. 3 alin. (1) se face până la data de 14 mai 2013.

(2) Membrii Comisiei de validare a delegaţilor şi de numărare a voturilor au obligaţia de a verifica în tabelul cu delegaţi numele delegaţilor prezenţi (pe baza actelor de identitate) şi de a valida prezenţa lor la Conferinţă.

Art. 5.

(1) Conferinţa este statutară în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al delegaţilor şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

(2) Lucrările Conferinței sunt conduse de un Prezidiu format din: preşedinte, primvicepreşedinte şi 5 vicepeşedinţi. Prin excepție, pe durata alegerilor, lucrările Conferinței sunt conduse de Comisia de validare a delegaților şi de numărare a voturilor.

Art. 6.

(1) Comitetul S.I.I.P. Timiş propune următoarea ordine de zi pentru Conferinţa S.I.I.P. Timiş:

 1. cuvânt de deschidere a lucrărilor Conferinţei;
 2. alegerea organismelor de lucru: 1) Secretariat – format din 2 persoane; 2) Comisia de validare a delegaților şi de numărare a voturilor – formată din 3 persoane
 3. mesajul preşedintelui S.I.I.P. Timiş;
 4. mesajele invitaţilor;
 5. prezentarea Raportului asupra activităţii Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din judeţul Timiş pe perioada mai 2009-mai 2013; dezbaterea şi aprobarea acestuia;
 6. prezentarea execuţiei bugetare pe anul 2012; dezbaterea şi aprobarea acesteia;
 7. prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a S.I.I.P. Timiş; dezbaterea şi aprobarea acestuia;
 8. prezentarea Proiectului de buget pentru perioada 2013-2014; dezbaterea şi aprobarea acestuia;
 9. alegerea Preşedintelui Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Timiş;
 10. alegerea Comitetului Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Timiş;
 11. alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Timiş;
 12. prezentarea straategiei Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Timiş, pentru perioada 2013-2018;
 13. aprobarea Rezoluţiei Conferinţei Judeţene a Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Timiş;
 14. închiderea lucrărilor Conferinţei Judeţene.

(2) Dreptul la cuvânt îl au delegaţii validați, însă numai cu aprobarea Prezidiului, şi invitaţii. Fiecare delegat se poate înscrie la cuvânt o singură dată, pentru fiecare problemă de pe ordinea de zi a Conferinţei Judeţene. Fiecare delegat înscris la cuvânt are la dispoziţie maxim 3 minute pentru fiecare problemă abordată, cu excepţia situaţiei în care Prezidiul decide altfel.

Art. 7.

(1) Hotărârile asupra punctelor de pe ordinea de zi, prevăzute la art. 6 lit. e) – h) şi l) se iau prin vot deschis.

(2) Hotărârile asupra punctelor de pe ordinea de zi, prevăzute la art. 6 lit. i) – k) se iau prin vot secret.

(3) O problemă odată votată, nu mai poate fi revotată. Toate amendamentele care tratează diferit aceeaşi problemă, vor fi discutate în paralel şi vor fi supuse votului o singură dată.

Art. 8.

(1) Conferinţa Judeţeană alege prin vot secret Preşedintele. Este aleasă pe funcţia de preşedinte, persoana care a întrunit cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de majoritatea simplă. În situaţia în care niciunul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea simplă, primii doi clasaţi vor participa la un nou tur de scrutin, fiind declarat preşedinte candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi.

(2) Conferinţa Judeţeană alege prin vot secret cei 10 membri ai Comitetului S.I.I.P. Timiş şi 4 membri supleanţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.

(3) Lucrările Conferinţei, pe durata alegerilor, sunt conduse de Comisia de validare a delegaților şi de numărare a voturilor, a cărei componenţă a fost propusă în cadrul şedinţei Comitetului S.I.I.P. Timiş din data de 11 aprilie 2013.

Art. 9.

(1) Pot candida pentru funcţii în Comitetul și Comisia de cenzori ale S.I.I.P. Timiş persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. nu deţin funcţii de conducere administrativă
 2. nu deţin funcţii în cadrul autorităţilor (astfel cum sunt acestea definite în Titlul III din Constituţia României) şi nu fac parte din acestea;
 3. nu au suferit condamnări penale.

(2) Pot candida pentru funcţia de Preşedinte al S.I.I.P. Timiş persoanele care nu fac parte din partidele politice şi îndeplinesc cumulativ şi condiţiile de la alin. (1).

(3) Candidaturile se depun şi se înregistrază la sediul S.I.I.P. Timiş, începând cu data de 30.04.2013, până la data de 12.05.2013, ora 14.00.

Art. 10.

Comisia de validare a delegaților şi de numărare a voturilor are următoarele atribuţii:

 1. verifică, în tabelul cu delegaţi, numele delegaţilor prezenţi (pe baza actelor de identitate) şi validează mandatul acestora şi prezenţa lor la Conferinţa Judeţeană;
 2. distribuie documentele Conferinţei Judeţene;
 3. se pronunţă asupra caracterului statutar al Conferinţei Judeţene;
 4. conduce lucrările Conferinţei Judeţene pe durata alegerilor şi validează pe funcţii persoanele alese.

Art. 11.

Secretariatul Conferinţei Judeţene întocmeşte procesul-verbal de şedinţă.

Art. 12.

(1) După încheierea lucrărilor Conferinţei Judeţene Comitetul S.I.I.P. Timiş nou ales se întruneşte în şedinţă, în cadrul căreia sunt aleşi, direct pe funcţii, prim-vicepreşedintele, cei 5 vicepreşedinţi şi persoanele desemnate să reprezinte S.I.I.P. Timiş în Consiliul Naţional al Federaţiei Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

(2) Lucrările şedinţei menţionate la alin. (1) se consemnează într-un proces-verbal.

Art. 13.

Prezentul Regulament, elaborat în baza prevederilor art. 25 alin. (4) din Statut, a fost discutat şi adoptat în şedinţa Comitetului S.I.I.P. Timiş din data de 11 aprilie 2013 şi intră în vigoare de la data adopării, dispoziţiile acestuia fiind obligatorii pentru toţi participanţii și membrii de sindicat.

Preşedinte:
POPESCU Virgil

Prim-vicepreședinte:
BREBAN Otilia

Vicepreședinți:
ANDREI Daniela
AVRAM Gabriela
BOICI Adriana
SARCA Diana
ȘTEFAN Ionica

Membri:
BALOGH Valentina
CALOTESCU Viorica
HORGE Traian
LAZĂR Viorica