Art. 1.

Conferinţa Judeţeană a Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Timiş (denumit în continuare, în prezentul Regulament, S.I.I.P. Timiş) a fost convocată în şedinţă ordinară de către Comitetul S.I.I.P. Timiş (în şedinţa din 23.03.2011), pentru data de 6 mai 2011.

Art. 2.

La lucrările Conferinţei Judeţene participă delegaţi și invitaţi.

Art. 3.

(1) În conformitate cu dispoziţiile art. 6, cap. IV din Statutul S.I.I.P. Timiş, delegaţii la Conferinţă sunt persoanele alese în Biroul Executiv al S.I.I.P. Timiş, membrii Comitetului S.I.I.P. Timiş, membrii Comisiei de Cenzori, la care se adaugă un număr de delegaţi din partea grupelor/organizaţiilor sindicale, după următoarea formulă:

 1. pentru grupele/organizaţiile sindicale cu 1 – 75 de membri: participă liderul;
 2. pentru grupele/organizaţiile sindicale cu 76 – 150 de membri: participă liderul + un delegat;
 3. pentru grupele/organizaţiile sindicale cu 151 – 200 de membri: participă liderul + doi delegaţi;

(2) Desemnarea delegaţilor prevăzuţi la alin. (1) lit. b) şi c) se face de către adunările generale ale grupelor / organizaţiilor sindicale afiliate.

(3) Norma de vot la Conferinţă este de 1 vot pentru fiecare delegat.

Art. 4.

(1) Pentru a i se recunoaşte calitatea de delegat la Conferinţă, persoana respectivă trebuie să fie înscrisă în tabelul cu delegaţi la Conferinţă; comunicarea numelor delegaţilor desemnaţi în condiţiile art. 3 alin. (2) se face până la data de 3 mai 2010.

(2) Membrii Comisiei de validare a delegaţilor şi de numărare a voturilor au obligaţia de a verifica în tabelul cu delegaţi numele delegaţilor prezenţi (pe baza actelor de identitate) şi de a valida prezenţa lor la Conferinţă.

Art. 5.

Conferinţa S.I.I.P. Timiş este statutară în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al delegaţilor şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Art. 6.

(1) Comitetul S.I.I.P. Timiş propune următoarea ordine de zi pentru Conferinţa S.I.I.P. Timiş:

 1. cuvânt de deschidere a lucrărilor Conferinţei;
 2. alegerea organismelor de lucru: 1) Secretariat – format din 2 persoane; 2) Comisia de validare şi de numărare a voturilor – formată din 3 persoane;
 3. mesajul preşedintelui S.I.I.P. Timiş;
 4. mesajele invitaţilor;
 5. prezentarea Raportului asupra activităţii Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din judeţul Timiş pe perioada mai 2010-mai 2011; dezbaterea şi aprobarea acestuia;
 6. prezentarea execuţiei bugetare pe anul 2010; dezbaterea şi aprobarea acesteia;
 7. prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a S.I.I.P. Timiş; dezbaterea şi aprobarea acestuia;
 8. prezentarea Proiectului de buget pentru perioada 2011-2012; dezbaterea şi aprobarea acestuia;
 9. prezentarea Proiectului de Statut al Sindicatului Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș; dezbaterea și aprobarea acestuia;
 10. aprobarea Rezoluţiei Conferinţei Judeţene a S.I.I.P. Timiş;
 11. închiderea lucrărilor Conferinţei Judeţene.

(2) Dreptul la cuvânt îl au numai delegaţii mandataţi, însă numai cu aprobarea Prezidiului, şi invitaţii. Fiecare delegat se poate înscrie la cuvânt o singură dată, pentru fiecare problemă din Agenda de lucru a Conferinţei Judeţene. Fiecare delegat înscris la cuvânt are la dispoziţie maxim 3 minute pentru fiecare problemă abordată, cu excepţia situaţiei în care Prezidiul decide altfel.

Art. 7.

(1) Hotărârile asupra punctelor de pe ordinea de zi, prevăzute la art. 6 lit. e) – j) se iau prin vot deschis.

(2) O problemă odată votată, nu mai poate fi revotată. Toate amendamentele care tratează diferit aceeaşi problemă, vor fi discutate în paralel şi vor fi supuse votului o singură dată.

Art. 8.

Comisia de validare şi de numărare a voturilor are următoarele atribuţii:

 1. verifică, în tabelul cu delegaţi, numele delegaţilor prezenţi (pe baza actelor de identitate) şi validează mandatul acestora şi prezenţa lor la Conferinţa Judeţeană;
 2. distribuie documentele Conferinţei Judeţene;
 3. se pronunţă asupra caracterului statutar al Conferinţei Judeţene;

Art. 9.

Secretariatul Conferinţei Judeţene întocmeşte procesul-verbal de şedinţă.

Art. 10.

Prezentul Regulament, elaborat în baza prevederilor Capitolului IV art. 7 din Statut a fost discutat şi adoptat în şedinţa Comitetului S.I.I.P. Timiş din data de 23.03.2011.

Preşedinte:
Virgil POPESCU

Primvicepreședinte:
Constrantin OSAIN

Vicepreședinți:
Daniela ANDREI
Otilia BREBAN
Diana SARCA
Ionica ȘTEFAN

Membri:
Gabriela AVRAM
Adriana BOICI
Viorica CALOTESCU
Traian HORGE
Viorica LAZĂR